logo-mini

תקנון “Friendly Ink” של ספרינג טאטו

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים וגברים באופן שווה.

הגדרות:

 • סטודיו: סטודיו לקעקועים – ספרינג טאטו.
 • משתתף: אדם אשר נרשם לשם הבאת לקוח חדש להתקעקע בסטודיו.
 • לקוח חדש: אדם אשר לא התקעקע בסטודיו בעבר.

 

Friendly Ink” מתייחס לביצוע קעקוע ללקוח חדש בסטודיו בעקבות המלצה של המשתתף. המשתתף בתמורה, יקבל תגמול המפורט בפסקת “תגמול”.

 

תנאי ההשתתפות ומימוש המתנה:

 • על המשתתף להירשם באמצעות הטופס המיועד לכך.
 • בתוך חצי שנה מתאריך ההרשמה, על המשתתף להביא לקוח חדש אשר יתקעקע בסטודיו.
 • על המשתתף לממש את המתנה בתוך שנה מתאריך קעקוע הלקוח החדש.
 • משתתף יהיה זכאי לתגמול רק במקרה שהלקוח החדש התקעקע.
 • הלקוח החדש חייב לספק לסטודיו את השם המלא ומספר תעודת הזהות של המשתתף כדי לאפשר למשתתף להנות מהמתנה.
 • המשתתף יחתום על הצהרת קבלת המתנה.
 • המשתתף יהיה זכאי להשתתף ב”Friendly Ink” רק פעם אחת.
 • המתנה ניתנת למימוש לקעקוע אחד בלבד, בשלמותה (לא ניתנת לחלוקה).
 • הסטודיו רשאי לסרב לקעקע את הלקוח החדש ו/או את המשתתף אם הוא לא ימצא מתאים מכל סיבה אשר נתונה לשיקול הבלעדי של המקעקע ו/או ההנהלה.
 • הסטודיו רשאי לקבוע אי זכאות מכל סיבה שהיא, לרבות סוגיות משפטיות, חוקיות וחשבונאיות.
 • הסטודיו רשאי להפסיק את פעילות “Friendly Ink בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של הסטודיו בדבר “Friendly Ink יגברו תנאי תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

תגמול:

גובה התגמול יקבע בהתאם לעלות הקעקוע אשר המשתתף מתכוון לממש בו את המתנה. לפי המשוואות הבאות:

 • עלות קעקוע עד 1000 שקל – משתתף מקבל 100 שקל מתנה.
 • עלות קעקוע מעל 1000 שקל – משתתף מקבל 200 שקל מתנה.