woman tattoo by Aviv Rotshas

woman tattoo

alien tattoo by Aviv Rotshas

alien tattoo

spade tattoo

wolf tattoo by Lera Torgovitsky

wolf tattoo

anchor tattoo by Aviv Rotshas

anchor tattoo

dali woman tattoo by Aviv Rotshas

dali woman tattoo

octopus tattoo by Aviv Rotshas

octopus tattoo

ornament tattoo

bird origami tattoo by Aviv Rotshas

bird origami tattoo

monmon cat tattoo by Aviv Rotshas

mon mon cat tattoo